Sekine Duası

Değerli kardeşlerim yine hacetleriniz için okuyup Allah c.c. izniyle faydasını göreceğiniz bir dua daha

Aslı vahye dayanan yüksek, sırlı, tılsımlı, feyizli ve kuvvetli duâlardan birisi de sekinedir. Hz. Cebrail Aleyhisselâm Peygamber Efendimizin (S.A.V.) huzurunda bir sayfa indiriyor. Allah’ın altı ismi yazılı bulunan bu esrarlı ve tılsımlı duâ sayfası, Hz. Ali’ye (R.A.) tebliğ ediliyor. Hz. Ali (R.A.), bu hâdiseyi şöyle anlatıyor:
”Ben Cebrail’i gökkuşağı gibi semayı kuşatmış olarak gördüm. Sesini işittim. Sayfayı ondan aldım. Sayfada Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerini yazılı buldum.”Sekine ile bildirilen ve Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerinden ibaret olan bu altı ismi, Hz. Ali (R.A.) için ism-i azamdır. Bu isimlerden Hakem ve Adl isimleri İmam-ı Azam için ism-i azamdır. Hayy ismi, Abdülkadir-i Geylânî için ism-i azamdır. Kayyum ismi, İmam-ı Rabbânî için ism-i azamdır. Kezâ bu isimlerin tamamının asrımızda bir meyvesi zuhur etmiştir: Risâle-i Nûr. SEKİNE DUASININ OKUNUŞU:Niyet (ne için ve ne maksatla okunduğuna niyet etmek)İstiğfar ( 7 DEFA)Salavat-ı Şerife (7 DEFA)Allah-u Ekber (10 DEFA)Altı Esma (FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN) her ayetle beraber okunacak.(19 DEFA) Yani besmele çekilir sonra “FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN.” denir ve 1. ayet okunur. Sonra tekrar Besmele, 6 esma ve 2. ayet okunur. Sonra tekrar Besmele, 6 esma ve 3. ayet; sonra tekrar Besmele, 6 esma ve 5. ayet vs. 19 ayet bitene değin aynı şekilde okunur. 6 esma: FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN.

Seyec’alullâhu bağde usriy-yusrâ.
Ve anetil vucûhu lil hayyil kayyûm.
Ve innallâhe biküm leraûfur-rahim.
İnnallâhe kêne tevvêber-rahîmê.
İnnallâhe kêne ğafurar-rahimê.
Fe innâllahe kêne afüvven kadîrâ.
İnnallâhe kêne semiam-basîrâ.
İnnallâhe kêne alîmen hakîmê.
İnnallâhe kêne aleyküm ragîbê.
İnnê fetâhnê leke fetham-mübînê.
Ve yen surakellâhu nasran azîzê.
İnnê hızballâhi hümül ğâlibûn.
İnnallâhe hüvel kaviyyül azîz.
İnnallâhe hüvel ğaniyyül hamîd.
Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ Hû.
Hasbünallâhu veniğmel vekîl
Lê yehzünühümül fezeul ekber
İyyâke nağbudü ve iyyâke nestaîn
Velhamdü lillêhi rabbil âlemîn

Ayetlerin Mealleri

Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir.[4]
Yüzlerin sıkıntısı Hayy-ı Kayyûm içindir.
Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.
Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir.
Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır.
Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür.
Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir.
Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür.
Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık.
Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin.
Şüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir.
Muhakkak ki Allah, azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır.
Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah’tır.
Allah bana yeter. O’ndan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur.
Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.
En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez.
Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz.
Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun

Arananlar Dualar

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir