Evlilik Duası

Evlenmek için Dua

Evlenmek için çok etkili dua yöntemi

– Bu ayetleri okuyan kişi sevdigine kavusur ve butun isleri hallolur
– Evlenmek isteyen okursa karşısına en kisa zamanda hayırlı bir kismet çıkar
– Sevdiginizle ayrıysanız en kısa zamanda barışıyorsunuz

Yapilmasi gerekenler:

1. Tövbe namazı kılıyorsunuz ( Yatsı namazından sonra )
2. 100 defa tövbe ediyorsunuz
3. Allah rızası icin 2 rekat namaz kılıyorsunuz
4. Besmele çekip niyet edip yatsi namazindan sonra aşagıdaki ayetleri okuyorsunuz
5. Ayetleri okuduktan sonra Yasin suresini okuyup Peygamber efendimize hediye ediyorsunuz.
4. 7 gun boyunca bir fakirin karnını doyuruyorsunuz

Ayetler:

Isra 37 ayet: Ve la temşi fil erdı merah inneka len tahrikal erda ve len teblüğal cibale tula

Tekvir 25-27 ayet: Ve ma huve bikavli şeytanin reciymin. Feeyne tezhebune. İn huve illa zikrun lil’alemiyne.

Bakara 156 ayet: İnnellezıne yektümune ma enzelna minel beyyinati vel hüda mim ba’di ma beyyennahü lin nasi fil kitabi ülaike yel’anühümullahü ve yel’anühümül laınun

Beled 5-6 ayet: Eyahsebü en len yakdire ‘aleyhi ehadün. Yekulü ehlektü malen lübeden.

Hucurat 10 ayet: İnnemel mü’minune ıhvetün fe aslihu beyne ehaveyküm vettekullahe lealleküm türhamun

Muhammed 7 ayet: Ya eyyühellezıne amenu in tensurullahe yensurküm ve yüsebbit akdameküm

Rum 21 ayet: Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun

Vakia 83-87 ayetler: Felevla iza beleğatilhulkume. Ve entum hıyneizin tenzurune. Ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lakin la tubsırune. Felevla in kuntum ğayre mediyniyne. Terci’uneha in kuntum sadikıyne.

Bakara 263 ayet: Kavlüm ma’rufüv ve mağfiratün hayrum min sadekatiy yetbeuha eza* vallahü ğaniyyün halım

Furkan 63 ayet: Ve ıbadür rahmanillezıne yemşune alel erdı hevnev ve iza hatabehümül cahilune kalu selama

Insirah 1-3 ayet: Elem neşrah leke sadrek. Ve vada’na ‘anke vizreke Elleziy enkada zahreke

Maun 4-5 ayet: Fe veylün lil müsallin Ellezine hüm an salatihim sahun

Mucadele 7 ayet: Elem tere ennallahe ya’lemu ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardı ma yekunu min necva selasetin illa huve rabi’uhum ve la hamsetin illa huve sadisuhum ve la edna min zalike ve la eksere illa huve me’ahum iyne ma kanu summe yunebbiuhum bima ‘amilu yevmelkıyameti innallahe bikulli şey’in ‘aliymun.

Rahman 7-9 ayet: Ves semae rafeaha ve vedaal mizan. Ella tatğav fil mizan. Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan.

Tekasur 1-2 ayet: Elhakümüt tekasür Hatta zürtümülmekabir

Tevbe 40 ayet: İlla tensuruhü fe kad nesarahüllahü iz ahracehüllezıne keferu saniyesneyni iz hüma fil ğayri iz yekül li sahıbihı la tahzen innallahe meana fe enzelellahü sekınetehu aleyhi ve eyyedehu bi cünudil lem teravha ve ceale kelimetellezıne keferus süfla ve kelimetüllahi hiyel ulya vallahü azızün hakım

Fatir 19-22 ayet: Ve ma yesteil a’ma vel besıyr Ve lez zulümatü ve len nur Ve lez zıllü ve lel harur Ve ma yestevil ahyaü ve lel emvat innellahe yüsmiu mey yeşa’ ve ma ente bi müsmiım men fil kubur

Fecr 27-28 ayet:Ya eyyetühennefsülmutmeinnetü. İrci’ıy ila rabbiki radıyeten merdıyyeten.

Hakka 33-35 ayet: İnnehu kane la yu’minu billahil’a zıymi.Ve la yehuddu ‘ala ta’amil miskiyni. Feleyse lehulyevme hahuna hamiymun.

Hasr 10 ayet: Velleziyne cau min ba’dihim yekulune rabbenağfir lena ve liıhvaninelleziyne sebekuna bil’iymani ve la tec’al fiy kulubina ğullen lilleziyne amenu rabbena inneke raufun rahıymun.

Kalem 1-2 ayet: Nun velkalemi ve ma yesturune. Ma ente binı’meti rabbike bimecnunin.

Munafikun 4 ayet: Ve iza reeytehum tu’cibuke ecsamuhum ve in yekulu tesma’ likavlihim keennehum huşubun musennedetun yahsebune kulle sayhatin ‘aleyhim humul’aduvvu fahzerhum katelehumullahu enna yu’fekune.

Saff 2 ayet: Yâ eyyuhellezîne âmenû lime tekûlûne mâ lâ tef’alûn(tef’alûne).

Yusuf 32-33 ayet:Kalet fe zalikünnellezı lümtünnenı fıh ve le kad ravedtühu an nefsihı festa’sam ve leil lem yef’al ma amürruhu le yüscenenne ve leyekunem mines sağırın. Kale rabbis sicnü ehabbü ileyye mimma yed’unenı ileyh ve illa tasrif annı keydehünne asbü ileyhinne ve eküm minel cahilın

Ankebut 41 ayet: Meselüllezınet tehazu min dunillahi evliyae ke meselil ankebut ittehazet beyta ve inne evhenel büyuti le beytül ankebut lev kanu ya’lemun

Ali I Mran 92 ayet: Len tenalül birra hatta tünfiku mimma tühıbbun* ve ma tünfiku min şey’in fe innellahe bihı alım

En’Am 50 ayet: Kul la ekulü leküm ındı hazainüllahi ve la a’lemül ğaybe ve la ekulü leküm innı melek in ettebiu illa ma yuha ileyy kul hel yestevil a’ma vel besıyr e fe la tetefekkerun

En’Am 60 ayet: Ve hüvellezı yeteveffaküm bil leyli ve ya’lemü ma cerahtüm bin nehari sümme yeb’asüküm fıhi li yukda ecelüm müsemma sümme ileyhi merciuküm sümme yünebbiüküm bi ma küntüm ta’melun

Felak 1-5 ayet: Kul e’uzü birabbilfelak Minşerri ma halak Ve min şerri ğasikın iza vekab Ve min şerrinneffasati fiyl’ukad Ve min şerri hasidin iza hased

Hacc 46 ayet: E fe lem yesıru fil erdı fe tekune lehüm kulubüy ya’kılune biha ev azanüy yesmeune biha fe innehü la ta’mel ebsaru ve lakin ta’mel kulubülletı fis sudur

Ibrahim 42 ayet: Ve la tahsebennellahe ğafilen amma ya’melüz zalimun innema yüehhıruhüm li yevmin teşhasu fıhil ebsar

Isra 23 ayet: Ve kada rabbüke elle ta’büdu illa iyyahü ve bil valedeyni ıhsana imma yeblüğanne ındekel kibera ehadühüma ev kilahüma fe la tekul lehüma üffiv ve la tenher hüma ve kul lehüma kavlen kerıma

Nisa 149 ayet: İn tübdu hayran ev tuhfuhü ev ta’fü an suin fe innellahe kane afüvven kadıra

Yunus 12 ayet: Ve iza messel insaned durru deanna li cembihı ev kaıden ev kaima felemma keşefna anhü durrahu merra keel lem yed’una ila durrim messeh kezalike züyyine lil müsrifıne ma kanu ya’melun

Enfal 56 ayet: Ellezıne ahedte minhüm sümme yenkudune ahdehüm fı külli merrativ ve hüm la yettekun

Furkan 43 ayet: E raeyte menit tehaze ilahehu hevah e fe ente tekunü aleyhi vekıla

Necm 3 ayet: Ve ma yentıku anil heva

Nisa 58 ayet: İnnellahe ye’müruküm en tüeddül emanati ila ehliha ve iza hakemtüm beynen nasi en tahkümü bil adlv innellahe niımma yeızuküm bih innellahe kane semıam basıyra

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı
Hocaya Ulaş
Merhaba
Merhaba