Bağlama Duası

Sevgilimin Başka Kızlara Gitmemesi İçin Dua

Bu hizbi Hazreti Peygamber (s.a.v.) büyük hadiselerin ve savaşların olduğu zamanda okurdu. Zamanımızın hadiselerinin arasında dileklerin kabulü için kimseler bu hizbe devam ettiklerinde ferahlayacaklar ve maişetlerinde genişlik hissedeceklerdir. Tecrübe edenler bunu müşahede edeceklerdir:
Bismillâhirrahmânirrahıym* Allâhümme yâ âlimes sirri ven necvâ* Ve yâ kâşifed durri vel belvâ* İc’al lî emrî feracen ve mahracâ* Bi rahmetike yâ erhamer râhımiyn* İyyâke na’büdü ve iyyâke nesteıyn* Allâhümme lekel hamdü ve ileykel müsteân* E lâ ilellâhi tesıyrul ümûr* Fe se yekfîkehümüllâhü ve hüves semîul alîm* Ve sallellâhü alâ Hayri halkıhî muhammedin ve âlihî ve sahbihit tayyibînet tâhirîne ve selleme teslîmâ* Allâhümme sarrif annî emsâlehû yâ settâral uyûb* Allâhümme inneke dâimün lâ ilâhe illâ ente bi rahmetike yâ erhamer râhımîn* Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym* Elif elif lâm mîm zâlikel kitâbü lâ raybe fîh* Be berâetün minellâhi ve rasûlihî ilellezîne âhedtüm minel müşrikîn* Te tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe mâ ağnâ anhü mâlüh* Se sümme evrasnel kitâbellezînastafeynâ min ıbâdinâ* Cim cennâtü adnin yedhulûnehâ yühallevne fîhâ* Ha hâ mîm ayn sîn kâf* Hı hatemellâhü alâ kulûbihim ve alâ sem’ıhim ve alâ ebsârihim ğışâveh* Dal demmerallâhü aleyhim ve lil kâfirîne emsâlühâ* Zel zernî ve men haleftü veıydâ* Ra rubemâ yeveddüllezîne keferû lev kânû müslimîn* Ze züyyine linnâsi hubbüş şehevât* Sin selâmün alâ nûhın fil âlemîn* Şın şehidellâh* Sad sâd vel kurâni ziz zikr* Dad darabellâhü meselen lillezîne keferû vemraete nûhın vemraete lût* Tı tâhâ mâ enzelnâ aleykel kurâne li teşkâ* Zı zaheral fesâdü fil berri vel bahr* Ayn amme yetesâelûn* Ğayn ğafiriz zenbi ve kâbilit tevbi şedîdil ıkâb* Fe fe lâ ve rabbike lâ yü’minûn* Kaf kaf vel kur’-ânil mecîd* Kef kellâ sevfe ta’lemûne sümme kellâ sevfe ta’lemûn* Lam lev enzelnâ hâzel kur’âne alâ cebelin le raeytehû hâşiâ* Mim muhammedün rasûlüllâh* Nun nûn vel kalemi ve mâ yesterûn* Vav ve lillâhil esmâül husnâ* He hüvallâhüllezî* Lamelif lâ ilâhe illâ hüve küllü şey’in hêlikün illâ vecheh* Ye ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm ve ilellâhi türceul ümûr* Yâ Allâhü yâ rahmânü yâ rahıymü* Yâ Allâhü lâ ilâhe illelâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr* El hamdü lillâhillezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûmü ve netûbü ileyhi nes’elühüt tebvete vel mağfirete vel ınâyete vel hamdü lillâhi ve sübhânellâhi vallâhü ekberu ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym* Bi fadlıke ve keramike ve lutfike ve rahmetike yâ erhamer râhımiyn* Ve sallellâhü alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmeıyn*

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Merhabalar Arkadaşlar benimde kaynanamla sorunlarım vardı sürekli eşimi dolduruyor ve bizim boşanmamız için icin kirk yalan soyluyo ve esimde ona inaniyordu. Başarılı olamayınca artık iftira atma evresi başladı iki kızımız var en sonunda kızlarımız hakkında konuşmaya başladı burak hocamım dil baglama vefki sayesinde şuanda çok şükür duruldu ve suan sorunsuz ilerliyoruz. Şuanda da harmura aşk celbini araştırmaya başladım eşimin bana bağlanması ve yeniden aşık olması için çabalıyacağım herkese selamlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı
Hocaya Ulaş
Merhaba
Merhaba