Aşk Duası

Sevdiğine Karşılık Bulma Duası

Her türlü dileği ve muradı olan kimse Duhan Suresini (3) kere okursa çok faydasını görür.
DUHAN SURESİ
Bismillahirrahmanirrahiymi.
(1)ha miym.(2)velkitabilmübiyni.(3)inna enzelnahü fiy leyletin mübareketin inna künna münziriyne.(4)fiyha yüfreku küllü emrin hakiymin.(5)emran min ‘ındina, inna künna mürsiliyne.(6)rahmeten min rabbike, innehu hüvessemiy’ul’aliymü.(7)rabbissemavati vel’ardı ve ma beynehüma, in küntüm mukıniyne.(8)la ilahe illa hüve ve yümiytü, rabbüküm ve rabbü abaikümül’evveliyne.(9)belhüm fiy şekkin yel’abune.(10)fertekıb yevme te’tiyessema’ü bidühanin mübiynin.(11)yağşennase, haza ‘azabün eliymün.(12)rabbenekşif ‘annel’azabe inna mü’minune.(13)enna lehümüzzikra ve kad kad caehüm resulün mübiynün.(14)sümme tevellev ‘anhü ve kalu mü’alemün mecnunün.(15)inna kaşifül’azabi kaliylen inneküm’aidune.(16)yevme nebtışülbatştelkübra, inna müntekımüne.(17)ve lekad fetenna kablehüm kavme fir’avne ve caehüm resulün keriymün.(18)en eddu ileyye ‘ıbadallahi, inniy leküm resulin emiynün.(19)ve en la ta’lu ‘alallahi, inniy atiyküm bisultanin mübiynin.(20)ve inniy ‘uztü birabbiy ve rabbiküm en tercümuni.(21)ve in lem tü’minü liy fa’teziluni.(22)fede’a rabbehu enne haülai kavmün mücrimune.(23)feesri bi’ıbadiy leylen inneküm müttebe’une.(24)vetrükilbahre rehven, innehüm cündün muğrekune.(25)kem tereku min cennatin ve’uyunin.(26)ve züru’ın ve makamin keriymin.(27)ve na’metin kanu fiyha fakihiyne.(28)kezalike ve evresnaha kavmen ahariyne.(29)fema beket ‘aleyhimüssema’ü vel’ardu ve ma kanu münzariyne.(30)ve lekad necceyna beniy İsraiyle minel’azabülmühiyni.(31)min Fir’avne, innehu kane ‘aliyen minelmüsrifiyne.(32)ve lekad-ıhternahüm ‘ala ılmin ‘alel’alemiyne.(33)ve ateynahüm minel’ayati ma fiyhi belaün mübiynün.(34)inne haülai leyekulune.(35)in hiye illa mevtetünel’ula ve ma nahnü bimünşeriyne.(36)fe’tu biabaina in küntüm sadikıyne.(37)ehüm hayrün em kavmü tübbe’ın velleziyne min kablihim, ehleknahüm innehüm kanu mücrimiyne.(38)ve ma halaknessemavati vel’arda ve ma beynehüma la’ıbiyne.(39)ma halaknahüma illa bilhakkı ve lakinne ekserehüm la ya’lemune.(40)inne yevmelfasli miykatühüm ecma’ıyne.(41)yevme la yuğniy mevlen ‘an mevlen şey’en ve la hüm yünsarune.(42)illa men rahımallahü, innehu hüvel’aziyzürrahıymü.(43)inne şeceretezzakkumi.(44)ta’amül’asiymi.(45)kelmühli, yağliy fiylbütuni.(46)keğalyilhamiymi.(47)huzuhü fa’tiluhü ila sevailcahıymi.(48)sümme subbu fevka re’sihi min ‘azabilhamiymi.(49)zuk, inneke entel’aziyzülkeriymü.(50)inne haza ma küntüm bihi temterune.(51)innelmüttekıyne fiy makamin emiynin.(52)fiy cennatin ve ‘uyunin.(53)yelbesune min sündüsin ve istebrakın mütekabiliyne.(54)kezalike ve zevvecnahüm bihurin ‘ıynin.(55)yed’une fiyha bikülli fakihetin aminiyne.(56)la yezukune fiyhelmevte illelmevtetel’ula ve vekahüm ‘azabelcahıymi.(57)fadlen min rabbike, zalike hüvelfevzül’azıymü.(58)feinnema yessernahü bilisanike le’allehüm yetezekkerune.(59)fertekıb innehüm mürtekıbune.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı
Hocaya Ulaş
Merhaba
Merhaba